ZABALÍME VÁM I SLONA...

Nachazíte se zde: Úvodní strana

politika Tridas, s.r.o.Společnost TRIDAS, s.r.o. působí na trhu od roku 2004. Od roku 2010 se vedle výroby dřevěných obalů, včetně paletových nástavců, zaměřuje i na návrh a výrobu obalů a obalových materiálů technologií nasávané kartonáže.

Tyto obaly a obalové materiály jsou určeny pro široké spektrum zákazníků vyrábějících elektroniku či domácí spotřebiče. Také je lze využít při balení potravin a pro jejich snadnou likvidaci i ve zdravotnictví či zahradnictví.

Organizace tak nachází své zákazníky nejen v České republice, ale i v celé Evropě a řadí se k nim buď přímo výrobci produktů anebo velké společnosti zabývající se výrobou obalů.

Vlastnosti obalů, ke kterým patří především jejich hmotnost, snadná recyklace a bezproblémová likvidace, u dřevěných obalů jejich pevnost a dlouhodobá životnost, řadí tyto obaly k vyhledávaným produktům současnosti. Vedení organizace tak má zcela jistě zajištěn potenciál růstu produkce. Tento růst je však odvislý od kvality produkce a plnění termínů dodávek. Nelze také opominout dobu od vznesení požadavku zákazníkem po spuštění sériové výroby.

Výše uvedené tak zajisté přináší tlak na řízení a ideálním nástrojem se ukázaly normy systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009), environmentu (ČSN EN ISO 14001:2005) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008). Správná implementace norem nejen, že zprůhlední všechny probíhající procesy a nastaví jejich další zlepšování, ale současně eliminuje ohrožení životního prostředí a sníží bezpečnostní rizika spojená s realizací.

Pro udržení strategického záměru vedení organizace vyhlašuje tuto politiku:

 • Usilujeme o to, abychom nadále udrželi získané pozice a dále rozšiřovali počet stabilních zákazníků a tržních segmentů.
 • Usilujeme o získání dlouhodobých perspektivních výrobních programů.
 • Usilujeme o každoroční růst vytíženosti výrobní kapacity.
 • Naše aktivity budeme směřovat k rozšíření činností do poskytování komplexní služby zahrnující samotný návrh výrobku, návrh a výrobu formy.
 • Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 • Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich požadavků a vysokou úrovní komunikace.
 • Vedoucí pracovníci budou nadále vytvářet kulturu organizace tak, aby naši pracovníci plně chápali, že zaměření na potřeby zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
 • Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné.
 • Plně si uvědomujeme, že nedílnou součástí našeho úspěchu je i neustálé zlepšování.
 • Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
 • Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými.
 • Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních a jiných požadavků s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 • Budeme dodržovat a plnit požadavky platné legislativy a jiných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a přijímat opatření ke snížení množství odpadů a energetické náročnosti výrobních procesů a současně se budeme snažit o minimalizaci dopadů našich činností na okolní prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel v oblastech realizace výroby.Valašské Meziříčí 27. 04. 2015.Ing. Martin Červenka
obchodní ředitel, jednatel